กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

  จรรยาข้าราชการ

  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)

  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

  ยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศ

  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

  ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลเอราวัณ จังหวัดเลย

view