ห้องทันตกรรม
                             
- บริการถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน
                              - บริการตรวจสุขภาพภายในช่องปากและให้คำปรึกษาฟรี
                              - บริการรักษารากฟัน
                              - บริการรักษาโรคเหงือกและฟัน

           เปิดบริการ   
                              - จันทร์ - พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.30 น.
                              - ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. 
                                ช่วงเวลา 13.00 - 16.30 น. เก็บเครื่องมือ, ล้างเครื่องมือ
                              - เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.


           แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
                             - นายกิตติพล  ขจรกิตติยุทร     ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
                             - น.ส.ปิยรัตน์  โตมณีพิทักษ์      ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
                             - น.ส.รพีพรรณ  สาธุรัมย์          จพ.ทันตสาธารณสุข
                             - น.ส.วิยะดา  โทมาคำ               จพ.ทันตสาธารณสุข
                             - นายอุดม  สมนึก                      พนักงานช่วยเหลือคนไข้
                             - น.ส.อรัญญา  ศักดาพิทักษ์       พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                       
    

view