งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เปิดบริการ   ตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการล้างแผล, ทำแผล, เย็บแผล
- บริการทำเฝือก, ตัดไหม
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

               ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลผู้รักษา
นายแพทย์สรรคเพชร  หอมสมบัติ    นายแพทย์ชำนาญการ
นายแพทย์นิธิ              ศรีสุขุมชัย   
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์ปฐมพงษ์   
ทองโคตร     
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นางถนอมจิตร             คะเนเร็ว        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.นิพาภรณ์ สีพั้ว              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ธวัลรัตน์ กนกชัยนันท์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


    

                       
                            
                            


        

         
            

view