บริการ
- งานโลหิตวิทยา
- งานเคมีคลินิก
- งานจุลชีววิทยา
- งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
- งานภูมิคุ้มกันวิทยา

เปิดบริการ  ตลอด 24 ชม.
(นอกเวลาราชการเฉพาะกรณีฉุกเฉิน)

- จันทร์ - ศุกร์       เวลา 08.30 - 20.30 น.
-
เสาร์ - อาทิตย์    เวลา 08.30 - 16.30 น.
                                   

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- นายเชาวฤทธิ์ เลขตะระโก      นักเทคนิดการแพทย์
- นายณัฐวุฒิ  นนทะโส             นักเทคนิดการแพทย์
- นายฐิติกร  วรรณประเข         จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
- น.ส.จุฑาทิพย์    บุตระมี         จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์

- นางฉัตรอนงค์    พงษ์พันธุ์นา ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
                           


view