เปิดบริการ 08.30 - 16.30 น.  


จันทร์ 
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ตรวจโรคทั่วไป

อังคาร

เวลา 08.30 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 16.30 น.

คลินิกเบาหวาน
ตรวจโรคทั่วไป

   พุธ 
เวลา 08.30 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 16.30 น.

คลินิกเบาหวาน
ตรวจโรคทั่วไป

พฤหัส เวลา 08.30 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 16.30 น.
คลินิกเบาหวาน
ตรวจโรคทั่วไป
  ศุกร์ 
เวลา 08.30 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 16.30 น.

ตรวจโรคทั่วไป 
ตรวจโรคทั่วไป 
คลินิกยาเสพติด

                                 ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาล
นายแพทย์วิชัย ผลิตนนท์เกียรติ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์สรรคเพชร   หอมสมบัติ นายแพทย์ชำนาญการ
นายแพทย์เนติลักษณ์ ศิลาอุดมกิจ นายแพทย์ปฏิบัติการ
แพทย์หญิงสุจิตรา   เทิดเหนือเกล้า นายแพทย์ปฏบัติการ
นางดาวรุ่ง   ชาทองยศ               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางถนอมจิตร    คะเนเร็ว            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ธวัลรัตน์
กนกชัยนันท์        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.นิพาภรณ์ สีพั้ว                   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางกรรณิกา    ภิงคะสาร           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.มลิวรรณ สนั่นเอื้อ              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางขนิษฐา สุวัฒนะเมธินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางเมธาพร วันชัยสงค์            พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


      

                        
                    
                    
                    
                    
                    
                       
                       
                    
                       
                       
                       
                       
                       
                         
             
              

view