iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม),พนักงานประจำห้องยา,พนักงานบริการ http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368833 Tue, 28 Nov 2023 09:41:49 +0700 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368816 Mon, 20 Nov 2023 10:57:45 +0700 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ห้องทันตกรรม) และ พนักงานประจำห้องยา http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368776 Mon, 30 Oct 2023 13:33:00 +0700 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368641 Thu, 07 Sep 2023 15:09:38 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ ประกาศโรงพยาบาลเอราวัณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปี 2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368590 Thu, 17 Aug 2023 10:57:51 +0700 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368588 Wed, 09 Aug 2023 17:39:27 +0700 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเอราวัณ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368574 Sat, 05 Aug 2023 08:58:39 +0700 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเอราวัณ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368573 Sat, 05 Aug 2023 08:55:13 +0700 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิด , พนักงานบริการ(คนสวน), พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) , พนักงานประจำห้องยา , พนักงานเปล http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368547 Mon, 17 Jul 2023 14:19:21 +0700 รายงานผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368462 Fri, 23 Jun 2023 12:26:53 +0700 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368460 Wed, 21 Jun 2023 18:23:56 +0700 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368459 Wed, 21 Jun 2023 18:22:32 +0700 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนและงบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบไตรมาสที่ 3 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368458 Wed, 21 Jun 2023 18:21:03 +0700 แจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลเอราวัณ http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368457 Wed, 21 Jun 2023 18:19:22 +0700 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รอบ 6 เดือน ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368373 Mon, 29 May 2023 16:52:11 +0700 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค , พนักงานเกษตรพื้นฐาน , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368322 Tue, 16 May 2023 09:10:54 +0700 ขออนุมัติประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกโดยสาร 11 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 120 กิโลวัตต์ http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368250 Tue, 11 Apr 2023 17:33:58 +0700 ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368228 Fri, 31 Mar 2023 17:26:58 +0700 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368227 Fri, 31 Mar 2023 15:50:32 +0700 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368226 Fri, 31 Mar 2023 15:49:21 +0700 รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ 2565 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368217 Thu, 30 Mar 2023 11:49:34 +0700 สรุปผลการดำเนิน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368209 Tue, 28 Mar 2023 19:28:09 +0700 รายงานประชุมการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368208 Tue, 28 Mar 2023 19:25:47 +0700 รายงานประชุมการดำเนินงานและเสนอโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368207 Tue, 28 Mar 2023 19:21:57 +0700 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368194 Tue, 28 Mar 2023 10:23:11 +0700 รายงานการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลเอราวัณ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368191 Mon, 27 Mar 2023 20:09:50 +0700 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเอราวัณ http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368186 Fri, 24 Mar 2023 16:21:43 +0700 แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยิมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของโรงพยาบาลเอราวัณ http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368185 Fri, 24 Mar 2023 16:17:42 +0700 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนและงบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบไตรมาสที่ 2 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368184 Fri, 24 Mar 2023 16:14:17 +0700 แจ้งเวียนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368183 Fri, 24 Mar 2023 16:10:36 +0700 แจ้งเวียนประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368182 Fri, 24 Mar 2023 16:08:15 +0700 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368179 Fri, 24 Mar 2023 16:22:48 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368177 Thu, 23 Mar 2023 17:03:35 +0700 ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368170 Wed, 22 Mar 2023 13:43:30 +0700 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต และการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368137 Mon, 20 Mar 2023 16:50:40 +0700 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368136 Tue, 28 Feb 2023 18:35:28 +0700 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368121 Wed, 22 Feb 2023 18:29:53 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368113 Mon, 20 Feb 2023 09:58:21 +0700 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368055 Wed, 01 Feb 2023 11:09:11 +0700 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368054 Wed, 01 Feb 2023 11:06:03 +0700 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,พนักงานเกษตรพื้นฐาน,พนักงานบริการ,พนักงานเปล http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368052 Mon, 30 Jan 2023 19:03:02 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368039 Mon, 30 Jan 2023 19:05:53 +0700 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานเปล http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42368027 Mon, 16 Jan 2023 09:51:54 +0700 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนและงบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบไตรมาสที่ 1 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42367989 Tue, 27 Dec 2022 16:02:26 +0700 แผนการรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42367988 Tue, 27 Dec 2022 15:20:00 +0700 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแนบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42367987 Tue, 27 Dec 2022 15:17:58 +0700 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้าง ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม 2565 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42367986 Tue, 27 Dec 2022 15:12:25 +0700 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้าง ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2565 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42367985 Tue, 27 Dec 2022 15:10:35 +0700 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้าง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2565 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42367984 Tue, 27 Dec 2022 15:08:49 +0700 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://www.erawanhospitalloei.com/index.php?mo=3&art=42367977 Mon, 26 Dec 2022 09:38:36 +0700