งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เปิดบริการ   ตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการล้างแผล, ทำแผล, เย็บแผล
- บริการทำเฝือก, ตัดไหม
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

view