บริการ
- งานโลหิตวิทยา
- งานเคมีคลินิก
- งานจุลชีววิทยา
- งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
- งานภูมิคุ้มกันวิทยา

เปิดบริการ  ตลอด 24 ชม.
(นอกเวลาราชการเฉพาะกรณีฉุกเฉิน)

- จันทร์ - ศุกร์       เวลา 08.30 - 20.30 น.
-
เสาร์ - อาทิตย์    เวลา 08.30 - 16.30 น.                        


view