งานเอกซเรย์
                                  - ยื่นแฟ้มที่ห้องเอกซเรย์
                                  - รอเรียกชื่อเข้าเอกซเรย์ ตามลำดับ

                                  - กลับไปพบแพทย์ ห้องตรวจเดิม

                เปิดบริการ  
                                  - ในช่วงเวลาราชการ
                                  - นอกเวลาราชการ กรณีมีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน


                

            

view