" ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ภายใต้ระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่มีความสุข "


  ----------------------------------------------------------------

 

 
1.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
2.   ส่งเสริมภาคีทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ
3.   ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
4.   พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

view