" บริการดีมีคุณภาพ ไร้รอยต่อ ประชาชนมีความสขภาวะ บุคลกรมีความสุข ภายในปี 2570 "  ----------------------------------------------------------------

 

 
          1.   ส่งเสริม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัย  
          2.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ 
          3.   พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพ  
          4.   การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
       

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

view