เป็นผู้นำด้านสุขภาพ  พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ ภายใน 2566 "
นโยบายประธานCUP ในการพัฒนาปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

          1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ : NPCU 2 แห่ง รพ.สต.ห้วยป่านและโป่งศรีโทน

              เพื่อลดความแออัด เพิ่มการเข้าถึงบริการ

          2.พัฒนาข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ได้

          3.กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในคปสอ.

          4.การพัฒนางานวิชาการในพื้นที่

          5.พัฒนางานส่งเสริมป้องกันโรคในพื้นที่โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก/ชิคุนกุนยา

          6.พัฒนาสารสนเทศ เทคโนโลยีในการทำงาน


นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลในการพัฒนาโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้

          1.พัฒนาพฤติกรรมบริการ

          2.พัฒนาระบบบริการอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

          3.พัฒนาให้เจ้าหน้าที่อยู่ดีมีสุข

          4.การบริหารทิศทางการทำงานเน้นการสื่อสารระบบสายบังคับบัญชา คือ ให้เสนอผ่าน

             หัวหน้างาน   มาผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน  แล้วจึงเสนอผู้อำนวยการ ให้เป็นระบบ  ----------------------------------------------------------------

 

 
          1.   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ  
          2.   การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
          3.   พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพ  
          4.   พัฒนาระบบสารสนเทศและนำไปใช้ 
          5.   ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบบริการสุขภาพ

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

view