สายตรงถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ 

              การตอบสนองข้อคิดเห็นและคำแนะนำแนวทางจากผู้รับบริการ โดยจะนำมาแก้ใขปรับปรุงการให้บริการ เพื่อเชื่อมโยงกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ให้งานราบรื่นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ให้ดีที่สุด เพื่อให้ความพึงพอใจ
              ทีมงานโรงพยาบาลเอราวัณ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป

เบอร์โทรศัพท์ 042-865101 - 3 
เบอร์ด่วน 042-865099(1669)
เบอร์แฟ็กซ์ 042-865100  หรือ E-mail : erawanhospital@gmail.com
                    

                                                                                               

                                                                             นายแพทย์สมชาย ชมภูคำ
                                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ 

view