บริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มุ่งเน้นความปลอดภัย ใส่ใจทุกคน

(SMILE)

            S : Safety (3P safety) ผู้รับบริการ บุคลากร และประชาชนปลอดภัย

           M : Management by fact การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            I : Integration บูรณาการประสานการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อ

            L : Learning organization องค์กรแห่งการเรียนรู้

            E : Empowerment เสริมพลังให้บุคลากร ผู้ป่วยและญาติ ภาคีเครือข่าย

view