นโยบายประธานCUP ในการพัฒนาปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

   1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ : NPCU 2 แห่ง รพ.สต.ห้วยป่านและโป่งศรีโทน

       เพื่อลดความแออัด เพิ่มการเข้าถึงบริการ

   2.พัฒนาข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ได้

   3.กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในคปสอ.

   4.การพัฒนางานวิชาการในพื้นที่

   5.พัฒนางานส่งเสริมป้องกันโรคในพื้นที่โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก/ชิคุนกุนยา

   6.พัฒนาสารสนเทศ เทคโนโลยีในการทำงาน

 

นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลในการพัฒนาโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2567 มีดังนี้

   1.พัฒนาพฤติกรรมบริการ

   2.พัฒนาระบบบริการอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

   3.พัฒนาให้เจ้าหน้าที่อยู่ดีมีสุข

   4.การบริหารทิศทางการทำงานเน้นการสื่อสารระบบสายบังคับบัญชา คือ ให้เสนอผ่านหัวหน้างาน มาผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน แล้วจึงเสนอผู้อำนวยการ         ให้เป็นระบบ

view