นโยบายประธานCUP ในการพัฒนาปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ : NPCU 2 แห่ง รพ.สต.ห้วยป่านและโป่งศรีโทน

    เพื่อลดความแออัด เพิ่มการเข้าถึงบริการ

2.พัฒนาข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ได้

3.กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในคปสอ.

4.การพัฒนางานวิชาการในพื้นที่

5.พัฒนางานส่งเสริมป้องกันโรคในพื้นที่โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก/ชิคุนกุนยา

6.พัฒนาสารสนเทศ เทคโนโลยีในการทำงาน

 

นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลในการพัฒนาโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้

1.พัฒนาพฤติกรรมบริการ

2.พัฒนาระบบบริการอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3.พัฒนาให้เจ้าหน้าที่อยู่ดีมีสุข

4.การบริหารทิศทางการทำงานเน้นการสื่อสารระบบสายบังคับบัญชา คือ ให้เสนอผ่านหัวหน้างาน มาผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน แล้วจึงเสนอผู้อำนวยการ ให้เป็นระบบ

view