ทำเนียบบริหาร

โรงพยาบาลเอราวัณ

1. นายแพทย์ดนวัต

  ชุณหะวาณิชย์

   ตั้งแต่ พ.ศ.2542

   ถึง พ.ศ.2545

2. นายแพทย์ศรีศักดิ์

  ตั้งจิตธรรม

ตั้งแต่ พ.ศ.2545

   ถึง พ.ศ. 2551

3. นายแพทย์วิชัย

  ผลิตนนท์เกียรติ

ตั้งแต่ พ.ศ.2551

   ถึง พ.ศ. 2561

4. นายแพทย์ธราพงษ์

  กัปโก

   ตั้งแต่ พ.ศ.2562

   ถึง พ.ศ. 2562

4. นายแพทย์สมชาย

  ชมภูคำ

   ตั้งแต่ พ.ศ.2562

   ถึงปัจุบัน

view