นายสมชาย ชมภูคำ
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ)
ประธาน
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 225)นายเนติลักษณ์ ศิลาอุดมกิจ
(นายแพทย์ชำนาญการ)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 225)นางสาวเกษราภรณ์ บินมา
(ทันตแพทย์ปฏิบัติการ)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 119)นายเอกพจน์ วรจินดา
(เภสัชกรปฏิบัติการ)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 117)นางคุลิกา นามโน
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 113)นางสาวอุดม พรรษา 
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 240,241)นางบริบูรณ์   กลิ่นรื่น
 
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3
ต่อ 214)นางดาวรุ่ง   ชาทองยศ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 106)นางถนอมจิตร คะเนเร็ว
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 121)นางสาวธวัลรัตน์ กนกชัยนันท์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 118)น.ส.นิชชนันทน์ มาดี
(เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 101)นายชาตรี เสนาจันทร์
(แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 246)นางสาวชลันดา สาระพล
(นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 247)นางสาวยุวลิทธิ์ ทิ้งโคตร
(นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 112)นางรักชนก สูงทรง
(เจ้าพนักงานรังสีชำนาญงาน)
กรรมการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 123)
นายวสันต์ กิเกียน
(นักจัดการงานทั่วไป)
กรรมการและเลขานุการ
(โทร. 042 865101-3 ต่อ 223,224)


view