เปิดบริการ  ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมพยาบาลผู้ให้บริการ

- นางบริบูรณ์     กลิ่นรื่น
- นางยุภาพิน      นามกิ่ง
- นส.กรรณิการ์  อดทน
- นางจิตติมา      จงกรด
- นส.สุกัญญา     โนราช
- นส.อักษรจัญจ์ ป้องกัน 
- นางบัณฑิตา    ศรีศุภร
- นส. วิไลพร      นนท์คำวงค์
- นส.กัลยา         พาพันธ์
- นางรัตติยากร  ผุยมาตย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
           

                           

view