บริการ
                                             - จ่ายยารักษาโรคตามที่แพทย์สั่ง
                                             - ให้คำปรึกษาเรื่องยารักษาโรค
                                             - แนะนำวิธีการรับประทานยาและวิธีใช้ยาอย่างถูกวิธี
 

                     เปิดบริการ
                                            - จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 - 00.00 น.
                                            - เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 08.30 - 00.00 น.

                               เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
                                           
 - นายเอกพจน์    วรจินดา           เภสัชกร
      
                                       นายกฤช    ศรีบุญเรือง            เภสัชกร
                                             - น.ส.เพ็ญนภา  ไชยวารี            เภสัชกร
                                             - นส.นารถระพี    สิงห์ทองลา     จพง.เภสัช
                                             - น.ส.ชฎาพร  แก้วมาตย์           จพง.เภสัช
                                             - น.ส.วีนิตรา  ทองโสด               จพง.เภสัช

                                             - นางสุวรรณี    วิจิตรจันทร์        
ผู้ช่วยห้องยา
                                             - นายสุวิทย์       วรรณประเข      
ผู้ช่วยห้องยา
                  

view