บริการ
                                       - ตรวจสอบสิทธิ์, แนะนำสิทธิ์ผู้ป่วยที่มารับบริการ
                                       - ออกบัตรทองให้ผู้ป่วย
                                       - ออกบัตรทองส่งไปที่ สถานีอนามัยต่างๆ ในเขต PCU
                                       - ทำบัตรทองต่างด้าว
                                       - จองสิทธิ์, ย้ายสิทธิ์บัตรทองให้ผู้ป่วย
                                       - ส่งเบิก พรบ.
                                       - สอบถามประวัติของผู้ป่วยก่อนส่งตรวจ
                                       - ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วย
                                       - ส่งตรวจผู้ป่วยตามอาการของโรค 
                                       - ออกบัตรคิวให้ผู้ป่วยที่มารับบริการ
                                       - ชั่งน้ำหนัก/วัดความดัน / วัดส่วนสูง
                                       - ค้น OPD Card ของผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ
                                       - รับ OPD Card คืนเมื่อผู้ป่วยรับการตรวจเสร็จแล้ว
                                       - เก็บแฟ้ม OPD Card เข้าที่เดิม


                       เปิดบริการ   จันทร์ - เสาร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.

                       เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
                                   - นายวสันต์  กิเกียน                  นักจัดการงานทั่วไป
                                   - นส.บุษยา  มาดี                       จพ.เวชสถิติ
                                   - นายพงษ์เนตร  โข้บุรี               จพ.ธุรการ
                                   - น.ส.ประภาภรณ์  ขันโนนเขวา  จพ.ธุรการ
                                   - นายเท็กซัส  เทินไพร               พนักงานบัตรรายงานโรค

                                   

                                  

view