รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลรอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลรอบ6เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานผลการจัดหาพัสดุในไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.67)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการจัดหาพัสดุในไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.67)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลเอราวัณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลเอราวัณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดหาพัสดุในไตรมาสที่2(ม.ค.-มี.ค.67)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดหาพัสดุในไตรมาสที่2(ม.ค.-มี.ค.67)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลเอราวัณ ครั้งที่1/2567(ปีงบประมาณ2567)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลเอราวัณ ครั้งที่1/2567(ปีงบประมาณ2567) เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2567

ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาลเอราวัณประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาลเอราวัณประจำปีงบประมาณ 2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

โครงการทำแผนปฏิบัติงานประจำปี2567

โครงการทำแผนปฏิบัติงานประจำปี2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรมทำแผน คปสอ.เอราวัณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ภาพกิจกรรมทำแผน คปสอ.เอราวัณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมฐานสโม โรงพยาบาลเอราวัณ ระหว่างวันที่ 2-7 พ.ย. พ.ศ. 2566 โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมฐานสโม โรงพยาบาลเอราวัณ 15 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมฐานสโม โรงพยาบาลเอราวัณ 15 พฤศจิกายน 2566 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานเว็ปไซต์โรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2567

รายงานผลการดำเนินงานเว็ปไซต์โรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2567 โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2567

รายงานการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2567 ตามเกณฑ์จริธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรว......

อ่านต่อ

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 โหลดเอกสารที่นี่ ...

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานผลการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2567

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2567 โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการฯ

ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการฯ โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

การลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด ปีงบประมาณ 2567

การลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด ปีงบประมาณ 2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานเรี่ยไรหน้าเว็ปMSRS

รายงานเรี่ยไรหน้าเว็ปMSRS เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบ......

อ่านต่อ

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ 2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

แจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลเอราวัณ

แจ้งเวียนแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลเอราวัณ โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเอราวัณ

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลเอราวัณ เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของโรงพยาบาลเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของโรงพยาบาลเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เอกสารคลิกที่......

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลเอราวัณ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลเอราวัณ เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลเอราวัณ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

รายงานการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลเอราวัณ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.......

อ่านต่อ

MOIT12.1

MOIT12.1 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

แจ้งเวียนประกาศมาตรการ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเอราวัณ

แจ้งเวียนประกาศมาตรการ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเอราวัณ เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

มาตรการการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลสำคัญ

มาตรการการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลสำคัญ เอกสารคลิกที่นี...

อ่านต่อ

แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Poliy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Poliy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานการอบรมให้คยวามรู้เรื่องการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2567

รายงานการอบรมให้คยวามรู้เรื่องการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

ให้ความรู้การเสริมสร้างวินัยและพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม

ให้ความรู้การเสริมสร้างวินัยและพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2567

รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมของบุคลากรโรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

โครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมของบุคลากร โรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2567

โครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมของบุคลากร โรงพยาบาลเอราวัณ ปีงบประมาณ 2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ

ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

ภาพติดประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

ภาพติดประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

รายงานผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

รายงานผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

การลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

การลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

แจ้งเวียนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แจ้งเวียนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

แนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

แนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของโรงพยาบาลเอราวัณ

แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของโรงพยาบาลเอราวัณ โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

ตัวอย่าง การรับข้อร้องเรียน

ตัวอย่าง การรับข้อร้องเรียน โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

คู่มือการปฏิบัติ การรับข้อร้องเรียน

คู่มือการปฏิบัติ การรับข้อร้องเรียน โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

แนวทางการปฏิบัติ การรับข้อร้องเรียน

แนวทางการปฏิบัติ การรับข้อร้องเรียน โหลดเอกสารที่นี่...

อ่านต่อ

แจ้งเวียนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แจ้งเวียนแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เอกสารคลิกที่นี่...

อ่านต่อ
view